Lög Sundfélags Akraness

1. gr.
Félagið heitir Sundfélag Akraness og aðsetur þess er á Akranesi.

2. gr.
Markmið félagsins er að iðka sundíþróttina, glæða áhuga á íþróttinni og stuðla að bættri aðstöðu til iðkunar hennar.

3. gr.
Félagi í Sundfélag Akraness verður að gangast undir lög og skyldur félagsins
Félagsmenn flokkast sem hér segir:

 a. Virkir félagar teljast þeir sem sækja æfingar hjá félaginu og greiða til þess æfingagjöld eða félagsgjöld. Einnig þeir sem í stjórn þess sitja eða gegna öðrum trúnaðarstörfum fyrir félagið. Þeir einir atkvæðarétt á aðalfundi/félagsfundi sem skuldlausir eru við félagið.

 b. Styrktarfélagar teljast þeir sem ekki iðka sund sem keppnisgrein, en vilja vera áfram meðlimir og styrkja félagið ár hvert með gjaldi sem stjórnin ákveður. Styrktarfélagar hafa full félagsréttindi.

c. Foreldrar eða forráðamenn þeirra félagsmanna, yngri en 18 ára, sem tilgreindir eru í lið a. þessarar greinar hafa umræðu-og atkvæðarétt á aðalfundi/félagsfundi fyrir hönd þeirra umbjóðenda.

4. gr.
Félagsgjöld og æfingagjöld félagsins skulu ákveðin af stjórn félagsins.

5. Gr  
Stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi til eins árs í senn og skipa hana sjö menn:  formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og þrír meðstjórnendur.  Formaður er kosinn sérstaklega, en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum.  Ennfremur skal á aðalfundi kjósa tvo skoðunarmenn reikninga.

6. gr

Stjórninni ber að gæta hagsmuna félagsins í öllum greinum.  Hún hefur umráð yfir eignum þess og boðar til funda.  Stjórnin getur enga fullnaðarákvörðun tekið, nema fjórir stjórnarmenn séu henni fylgjandi.  Stjórnin getur vikið mönnum úr félaginu álíti hún framkomu þeirra félaginu til vansa.  Þó getur viðkomandi óskað þess að málið verði tekið fyrir á félagsfundi.

7. Gr.

Reikningar félagsins miðast við almanaksárið.

8. gr

Aðalfund skal halda ár hvert og félagsfundi svo oft sem stjórnin ákveður eða skrifleg ósk kemur frá eigi færri en 10 félagsmönnum.  Til aðalfundar skal boða með minnst 10 daga fyrirvara og er hann lögmætur ef löglega er til hans boðað, án tillits til þess hversu margir mæta. 

Málefni sem félagar óska að tekin verði fyrir á aðalfundinum, skulu tilkynnt stjórn félagsins skriflega fyrir 1. febrúar

Á aðalfundi eða félagsfundi skal kjósa sérstakan fundarstjóra.  Á aðalfundi skulu mál tekin fyrir í þeirri röð sem hér segir:

  1. Skýrsla stjórnar
  2. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar.
  3. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga.  Reikningar bornir undir atkvæði.
  4. Lagðar fram tillögur að breytingum laga og reglugerða félagsins, ef um er að ræða.
  5. Kosning stjórnar og endurskoðenda skv. 5 .gr. laga félagsins.  Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum allra mála.
  6. Önnur mál.

9. Gr.
Lögum þessum má breyta á aðalfundi og nægir einfaldur meirihluti atkvæða til þess að lagabreyting sé lögleg.

 Samþykkt á aðalfundi Sundfélag Akraness 4. mars 2021