Lög Sundfélags Akraness

1. gr.
Félagið heitir Sundfélag Akraness og aðsetur þess er á Akranesi.

2. gr.
Markmið félagsins er að iðka sundíþróttina, glæða áhuga á þeirri íþrótt og stuðla að bættir aðstöðu til iðkunar hennar.

3. gr.
Félagsmaður getur hver sá orðið, sem hlýtur samþykki stjórnar félagsins.

4. gr.
Félagsgjöld og æfingagjöld félagsins skulu ákveðin af stjórn félagsins.

5. gr.
Greiði félagsmaður ekki félagsgjöld eða æfingagjöld í tvö ár samfellt, ber að setja hann á skrá yfir óhlutgenga félaga, er ekki hafa leyfi til að keppa fyrir hönd félagsins, hafa ekki atkvæðisrétt á fundum og eru ekki kjörgengir í stjórn eða nefndir.

6. gr.
Stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi til eins árs í senn og skipa hana sjö menn:  formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og þrír meðstjórnendur.  Formaður er kosinn sérstaklega, en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum.  Ennfremur skal á aðalfundi kjósa tvo skoðunarmenn reikninga.

7. gr.
Stjórninni ber að gæta hagsmuna félagsins í öllum greinum.  Hún hefur umráð yfir eignum þess og boðar til funda.  Stjórnin getur enga fullnaðarákvörðun tekið, nema fjórir stjórnarmenn séu henni fylgjandi.  Stjórnin getur vikið mönnum úr félaginu álíti hún framkomu þeirra félaginu til vansa.  Þó getur viðkomandi óskað þess að málið verði tekið fyrir á félagsfundi.

8. gr.
Reikningar félagsins miðast við almanaksárið.

9. gr.
Aðalfund skal halda ár hvert og félagsfundi svo oft sem stjórnin ákveður eða skrifleg ósk kemur frá eigi færri en 10 félagsmönnum.  Til aðalfundar skal boða með minnst 10 daga fyrirvara og er hann lögmætur ef löglega er til hans boðað, án tillits til þess hversu margir mæta.  Á aðalfundi eða félagsfundi skal kjósa sérstakan fundarstjóra.  Á aðalfundi skulu mál tekin fyrir í þeirri röð sem hér segir:

  1. Skýrsla stjórnar
  2. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar.
  3. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga.  Reikningar bornir undir atkvæði.
  4. Lagðar fram tillögur að breytingum laga og reglugerða félagsins, ef um er að ræða.
  5. Kosning stjórnar og endurskoðenda skv. 6. gr. laga félagsins.  Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum allra mála.
  6. Önnur mál.

10. gr.
Lögum þessum má breyta á aðalfundi og nægir einfaldur meirihluti atkvæða til þess að lagabreyting sé lögleg.